Obchodné podmienky pre firmu AIMI, s.r.o. na stránke http://yodeyma.eu

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi firmou AIMI, s.r.o., IČO: 35 782 838, DIČ: 2020213316, so sídlom na adrese Hybešova 51, 831 06 Bratislava - Rača, Slovenská republika (ďalej len "Predávajúci") a zákazníkmi (ďalej len "Kupujúci") pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom internetovej stránky http://yodeyma.eu (ďalej len "E-shop").

1.2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Objednávka Kupujúceho je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného potvrdenia objednávky zo strany Predávajúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho.

2.2. Kupujúci je povinný uviesť správne a pravdivé údaje do objednávkového formulára. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie alebo nedoručenie tovaru z dôvodu nesprávne uvedených údajov.

3. Cena tovaru a platobné podmienky

3.1. Cena tovaru je uvedená na stránke E-shopu a zahŕňa DPH.

3.2. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

- platba na dobierku,

- platba bankovým prevodom,

- platba prostredníctvom platobnej brány.

3.3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny tovaru. Platná cena je tá, ktorá je uvedená na stránke E-shopu v čase objednania tovaru.

4. Dodacie podmienky

4.1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke. Dodacia lehota závisí od dostupnosti tovaru a je uvedená na stránke E-shopu.

4.2. V prípade, že tovar nie je dostupný, Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho a dohodne sa s ním na ďalšom postupe.

5. Odstúpenie od zmluvy

5.1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru.

5.2. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, je povinný vrátiť tovar Predávajúcemu v pôvodnom stave a balení na svoje náklady. Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú cenu tovaru do 14 dní od doručenia vráteného tovaru.

6. Reklamácie a záruka

6.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim. Záruka na tovar je 24 mesiacov.

6.2. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru bezodkladne po ich zistení. Reklamáciu môže Kupujúci uplatniť písomne na adresu Predávajúceho alebo e-mailom na adresu [Váš e-mail].

6.3. Predávajúci vybaví reklamáciu do 30 dní od jej doručenia.

7. Ochrana osobných údajov

7.1. Predávajúci spracováva osobné údaje Kupujúceho v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Podrobnosti o spracovaní osobných údajov sú uvedené v [odkazu na zásady ochrany osobných údajov].

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom [dátum].

8.2. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky meniť. Zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke E-shopu.

8.3. Akékoľvek spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim budú riešené prednostne dohodou. V prípade, že dohoda nie je možná, budú spory riešené príslušným súdom Slovenskej republiky.

Kontakt

- Adresa: Hybešova 51, 831 06 Bratislava - Rača

- Telefón: 0948 822 499, 02/44464096

- Email: aimi@aimi.sk

- Otváracie hodiny: Pondelok až Piatok, 07:30 - 20:00