Zásady ochrany osobných údajov (GDPR) pre firmu AIMI, s.r.o. na stránke http://yodeyma.eu (PrestaShop)

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "Zásady") upravujú spôsob, akým firma AIMI, s.r.o., IČO: 35 782 838, DIČ: 2020213316, so sídlom na adrese Hybešova 51, 831 06 Bratislava - Rača, Slovenská republika (ďalej len "Predávajúci" alebo "My") spracováva osobné údaje návštevníkov internetovej stránky http://yodeyma.eu (ďalej len "E-shop") a zákazníkov, ktorí nakupujú prostredníctvom E-shopu (ďalej len "Kupujúci" alebo "Vy").

1.2. Tieto Zásady sú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a ďalšími platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

2. Správca osobných údajov

2.1. Správcom Vašich osobných údajov je firma AIMI, s.r.o., IČO: 35 782 838, DIČ: 2020213316, so sídlom na adrese Hybešova 51, 831 06 Bratislava - Rača, Slovenská republika.

3. Rozsah spracovávaných osobných údajov

3.1. Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

- meno a priezvisko,

- adresa,

- e-mailová adresa,

- telefónne číslo,

- platobné údaje (v prípade nákupu tovaru),

- IP adresa.

4. Účel spracovania osobných údajov

4.1. Osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely:

- realizácia a správa objednávok,

- komunikácia so zákazníkmi,

- marketingové účely (zasielanie newsletterov a reklamných správ),

- zlepšovanie služieb a analýza návštevnosti E-shopu,

- dodržiavanie právnych povinností.

5. Právny základ spracovania osobných údajov

5.1. Osobné údaje spracovávame na základe nasledujúcich právnych základov:

- plnenie zmluvy (realizácia objednávky),

- súhlas (pre marketingové účely),

- oprávnený záujem (zlepšovanie služieb a analýza návštevnosti),

- dodržiavanie právnych povinností.

6. Doba uchovávania osobných údajov

6.1. Osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu ich spracovania:

- na dobu trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu stanovenú právnymi predpismi,

- po dobu trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.

7. Práva subjektov údajov

7.1. Ako subjekt údajov máte nasledujúce práva:

- právo na prístup k osobným údajom,

- právo na opravu nepresných alebo neúplných údajov,

- právo na vymazanie osobných údajov (právo byť zabudnutý),

- právo na obmedzenie spracovania,

- právo na prenosnosť údajov,

- právo vzniesť námietku proti spracovaniu,

- právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

8. Zabezpečenie osobných údajov

8.1. Zaviedli sme primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, stratou, zničením alebo poškodením.

9. Poskytovanie údajov tretím stranám

9.1. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť nasledujúcim tretím stranám:

- poskytovatelia služieb spojených s prevádzkou E-shopu (napr. hosting, IT podpora),

- poskytovatelia platobných služieb,

- prepravné spoločnosti.

10. Prenos údajov do tretích krajín

10.1. Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín mimo Európskej únie.

11. Cookies

11.1. Na našej webovej stránke používame cookies na zlepšenie používateľského zážitku a analýzu návštevnosti. Podrobnosti o používaní cookies nájdete v našich Zásadách používania cookies.

12. Kontakt

12.1. Ak máte otázky alebo požiadavky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese aimi@aimi.sk alebo telefónnom čísle +421903215611.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom [dátum].

13.2. Vyhradzujeme si právo tieto Zásady meniť. Zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke E-shopu.